Ви увійшли як Гість | Група "Гості"
Головна » Статті » Методичні рекомендації і поради » Консультації

"Соціальна і фінансова освіта - починаємо вже сьогодні"

В усьому світі зростає увага до формування соціально активної, життєво компетентної особистості, здатної розумно розпоряджатися наявними ресурсами. Відтак актуалізуються зав­дання соціально-економічної освіти, зокрема й фінансової, починаючи з дошкілля.

У Базовому компоненті дошкільної освіти і чин­них комплексних програмах, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, рельєфно й детально прописані завдання та зміст освіт­ньої роботи з формування у дітей позитивної самоідентифікації, розуміння свого місця серед інших людей, прагнення до розширення сфери контактів у соціумі, збереження власного “Я” і водночас толерантного ставлення до інших (однолітків, молодших і старших за віком дітей, членів родини, дорослих у дитсадку, на вулицях, в установах тощо).

Завдання фінансової освіти малюків у норма­тивних документах подані крізь призму еконо­мічного виховання, що, на нашу думку, виправ­дано з огляду на специфіку вікових можливостей, потреб розвитку впродовж перших 6-7 років життя і спрямованість життєвих компетенцій до­шкільника. Однак у змісті документів ці завдання дещо розпорошені по різних розділах, частинах, пунктах, що створює ефект дифузії й заважає цілісному сприйманню змісту, перспектив і ре­зультатів освітніх впливів на дитину.

У Державному стандарті початкової загаль­ної освіти завдання економічної освіти не представлені. Проте з 2-го класу молодші школярі мають можливість вивчати курс за вибором “Фінансова грамота”. Та чи варто чекати 2-го класу, якщо економічні реалії, світ “дорослої” економіки зустрічають малюка з перших ро­ків життя? Дошкільний вік — найсприятливі­ший для набуття первинного досвіду соціаль­но-економічних стосунків. Уже з раннього віку діти починають усвідомлювати правила і норми поведінки, визначати свою роль у найближчо­му соціумі, а згодом — і у більш віддаленому. В цей же період закладаються основи ціннісно­го ставлення до предметів матеріального світу, вміння бережно користуватися речами, дотри­муватися порядку і чистоти, а це поступово го­тує ґрунт для засвоєння у майбутньому різних економічних категорій і понять.

Українські педагоги, які поглиблено працю­ють над зазначеною проблемою, організовують роботу так, щоб, поступово опановуючи світ при­роди, речей, людей і власного “Я”, дитина через гру, посильну предметно-практичну, трудову ді­яльність, художнє слово, спілкування на елемен­тарному рівні засвоювала уявлення про працю як джерело всіх матеріальних і духовних благ, про гроші як міру вартості, сімейний бюджет, прибут­ки і видатки у родині, ринкові відносини, заоща­дження ресурсів. Звісно, ключову роль у цьому тривалому багатоплановому процесі відіграють родини вихованців і дошкільний заклад.

Надзвичайно корисним у реалізації завдань соціально-економічної освіти у вітчизняних дошкільних закладах може стати використан­ня світового досвіду. Нещодавно Україна при­єдналася до Міжнародного проекту з упрова­дження соціальної й фінансової освіти дітей віком від 3 до 18 років “Афлатун”. Сьогодні цей проект діє у 114 країнах на різних континентах планети. 16 листопада, 2015 року підписано Меморандум про співпрацю у сфері дошкільної освіти між Міністерством освіти і науки України й Міжнародною фундацією “Aflatoun Internation­al” (Нідерланди).

Головна мета зазначеного проекту — відповід­на віку соціалізація, соціальна адаптація дітей, формування в них умінь і навичок з основ плану­вання (бюджетування) власних коштів і сімейного бюджету, здатності приймати виважені рішення щодо використання та заощадження будь-яких ресурсів (електроенергії, води, паперу, продуктів харчування, грошей тощо).

Проект (програма) “Афлатун” охоплює широку
ікову категорію дітей і молоді — від 3 до 18 років Частина проекту, орієнтована на дошкільників віком від 3 до 6 років, називається “Афлатот”.

Реалізація Меморандуму про співпрацю у цьому проекті вже розпочалася. Пусковим ме­ханізмом став наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2016 р. №46 “Щодо упрова­дження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку” (див. на сайті МОНУ http://old. mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5028-), відповідно до якого зазначений напрям реалізо­вуватиметься у 81 дошкільному навчальному закладі в 16 регіонах України. Педагоги мають можливість скористатися досвідом колег — учас­ників Міжнародного проекту “Афлатот”.

Наказом затверджено склад робочої групи, регіональних координаторів від областей, пе­релік базових дошкільних навчальних закладів та план заходів щодо упровадження основ со­ціальної та фінансової освіти дітей у освітній процес.

Першим кроком стала Всеукраїнська інструк­тивно-методична нарада, що відбулася 15-16 лютого 2016 року в м. Києві на базі Універси­тету банківської справи. Захід організовано де­партаментом загальної середньої та дошкіль­ної освіти МОН України, Державною науковою установою “Інститут модернізації змісту освіти” за участі Міжнародної фундації “Aflatoun Inter­national” та Вінницької обласної молодіжної громадської організації “Школа рівних можли­востей”.

Основна мета заходу — ознайомлення регіо­нальних координаторів з концепцією соціальної та фінансової освіти малят віком від 3 до 6 років, формування в них базових знань, умінь і навичок щодо організації освітньої роботи з дітьми в умовах дошкіль­них навчальних закладів, сприяння опануванню ко­ординаторами технології проведення для педагогів тренінгів щодо подальшого впровадження програми на місцях.

Світлана Сулімова, регі­ональний тренер Вінниць­кої обласної молодіжної організації “Школа рівних можливостей”, та Кетеван Сулава, керівник програ­ми “Aflatoun International” у країнах Східної Європи і Центральної Азії, провели з учасниками тренінги з таких тем:

“Концепція програми. П'ять ключових елементів”;

“Поглиблення концепції. Соціальна і фі­нансова освіта дітей дошкільного віку”;

“Методи активного навчання”;

“Пробна практика навчання”;

“Залучення батьків до навчання дітей”;

“Я і гроші. Потреби і бажання, ресурси”;

“Я і гроші. Зберігаємо, витрачаємо і ді­лимось”.

Тренінги проводилися в інтерактивній формі, з залученням учасників до спільних ігор і вправ, моделюванням фрагментів за­нять у підгрупах з подальшим колективним обговоренням, аналізом, рефлексією.

Усі учасники наради отримали сертифіка­ти та здобули статус національних тренерів з упровадження програми “Афлатот” у прак­тику роботи дошкільних закладів України. Тепер вони продовжуватимуть роботу на місцях.

Відповідно до затвердженого плану заходів у березні 2016 року планується проведення Тиж­ня соціальної та фінансової освіти на знак дружби дітей різних націй, різних фінансових можливостей. У рамках заходу цього року реко­мендовано організувати тренінги для педагогів базових дитсадків, вивчення досвіду педагогів дошкільних закладів м. Вінниці, які вже понад рік працюють у пілотному проекті “Афлатот” з упро­вадження основ соціальної і фінансової освіти дошкільників та мають цікаві доробки. Кетеван Сулава передала регіональним координаторам проекту методичні рекомендації, спираючись на які, вони зможуть якісно спланувати і провести низку цікавих і змістовних тренінгів, семінарів- практикумів для педагогів базових закладів з тим, аби з вересня у цих дошкільних закладах розгорнулася повномасштабна робота з дітьми і батьками вихованців.

Сподіваємося, що участь українських дитсад­ків у цьому міжнародному проекті сприятиме підвищенню якості вітчизняної дошкільної освіти.

У більшості матеріальних проблем, з якими стикаються люди, винні вони самі. Причина — невміння розпоряджатися наявними ресурса­ми, власними можливостями, використовувати ^набуті знання (через що центри зайнятості нині переповнені людьми з кількома вищими освіта­ми). Відтак вважаємо за необхідне якомога ра­ніше надати дітям знання і сформувати вміння, які допоможуть їм успішно самореалізуватися в суспільстві.

У реалізації цього завдання українським педа­гогам може стати у пригоді світовий досвід. Так, у 114 країнах світу діє проект з упровадження Між­народної програми соціально-фінансової освіти дітей та молоді віком від 3 до 19 років “Афлатун”. Слово афлатун арабського походження й означає “до­слідник”.

Афлатун — це ім’я мультиплікаційного персо­нажа, веселого й допитли­вого вогника, який супро­воджує дітей на кожному занятті. Його гасло: «Дослі­джуй, думай, вивчай і дій».

Проект спрямований на формування в дітей самосвідомості, навичок соціальної взаємодії, підприємництва, управління фінансами та ощад­ливого використання ресурсів.

Організація “Афлатун” заснована в 2005 р. науковцем-бізнесменом Джиру Білліморія. Сьогод­ні це потужна мережа професійних партнерських організацій, які на основі загальної програми розробляють свої власні, самостійно аналізу­ють, оцінюють та вдосконалюють їх, а також са­мотужки знаходять кошти для їх упровадження (реалізації). Підтримкою мережі займається Се­кретаріат “Афлатун”, розміщений в Амстердамі (Нідерланди). Функції Секретаріату полягають у наданні учасникам проекту навчальних матері­алів та широкого пакета технічної підтримки, під­готовці тренерів та фасилітаторів у всьому світі, проведенні освітніх заходів.

Організація співпрацює з Комітетом ООН з прав дитини, ЮНІСЕФ, урядами, міністерства­ми освіти та фінансів, банками, академічними структурами та дослідницькими інститутами різних країн.

У листопаді 2015 р. підписано Меморандум про співпрацю і з Міністерством освіти і науки України.

Рух у напрямку впровадження Міжнародної програми “Афлатун” у системі української освіти розпочався у Вінниці з ініціативи Світлани Сулі- мової (яка здобула кваліфікацію міжнародного майстра-тренера з програми), Вінницької облас­ної громадської молодіжної організації “Школа Рівних Можливостей” та за підтримки департа­менту освіти Вінницької міської ради.

У 2012 р. соціально-культурний проект “Соці­альне та фінансове виховання для формування навичок соціальної участі та інтеграції дітей”, представлений організацією “Школа Рівних Можливостей”, став переможцем міського кон­курсу і впродовж року реалізовувався на базі дев’яти загальноосвітніх шкіл Вінниці. Діти опа­нували ази фінансової грамотності й соціальної відповідальності, більше дізнавалися про свої права та обов’язки. Крім того, пройшли відповід­не навчання педагоги.

У наступні роки були проведені тренінги для педагогів та вихователів-методистів дитячих садків міста. Здійснювалася робота і з працівни­ками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інтернатних закладів міста.

Таким чином усі державні дошкільні заклади та більшість шкіл Вінниці ознайомлені з Міжнарод­ною програмою соціально-фінансової освіти ді­тей “Афлатун”.

З ПРАКТИКИ РОБОТИ ДИТСАДКІВ У 2013 р. Україна разом з 24 країнами світу долучилася до пілотного проекту впровадження соціально-фінансової освіти для дітей 3-6 років “Афлатот”. Упровадження програми здійснюва­лося в рамках соціально-культурного проекту “Формування соціально-фінансових навичок у дитячому середовищі", який реалізовувала орга­нізація “Школа Рівних Можливостей” за підтрим­ки департаменту освіти Вінницької міської ради.

Ініціативні педагоги дошкільних закладів м. Він­ниці пройшли навчальні тренінги та отримали електронну версію цієї Міжнародної програми і навчальний посібник, що містить історичну до­відку, інформацію про концепцію та особливості програми, рекомендації вихователям та батькам щодо роботи з дітьми, 40 розробок конспектів занять (за всіма змістовими модулями).

Змістові модулі програми

Особистісне розуміння і дослідження. Дітей спонукають до самопізнання, набуття впевне­ності у власних силах.

Права і обов’язки. Малята здобувають знання про свої права та обов’язки, правила життя в суспільстві.

3. Заощадження і витрати. Діти вчаться розумно використовувати та заощаджувати фінансові, природні та інші види ресурсів.

Планування і бюджет. Планування та складан­ня бюджету допомагає дітям зрозуміти, що вони самі можуть впливати на своє майбутнє, вчить ставити перед собою цілі та робити кон­кретні кроки для їх досягнення.

Дитяча соціальна і фінансова ініціатива. Дітей націлюють на сприймання себе як активних членів суспільства, участь у соціальних та фі­нансових проектах, метою яких є поліпшення якості життя — власного, а також близького оточення (навчального закладу, вулиці, райо­ну, вихованців соціальних закладів тощо).

 

Категорія: Консультації | Додав: StasKO (2017-03-31)
Переглядів: 1861 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: